ಕವಿತೆ

ಕವಿತೆ

ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೀವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ..
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದಿರನ ಬೆಳಕ ಕಾಣಿಕೆ ..
ನೀ ನಡೆದ ಪಾದದ ಮಣ್ಣಗುರುತು ..
ಚಿತ್ತಾರವಾಗಿದೆ ನೆನಪುಗಳ ಹೊತ್ತು ..
-ಬಸವರಾಜ್ ಜಿ ಎಸ್
basavakgl276@gmail.com

Spread the love

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button