ಮಂತ್ರ ಪಠಣ

ಕರ್ಮಯೋಗ ಶೋಕ ಸಂಗ್ರಹಃ

ಪಾರಾ ಶರ್ಯ ವಚ: ಸರೋಜ ಮಮಲಂ ಗೀತಾರ್ಥ ಗಂಧೋತ್ಕಟಂ
ನಾನಾ ಖ್ಯಾನಕ ಕೇಸರಂ
ಹರಿಕಥಾ ಸಂಭೋಧಿತಂ

ಲೋಕೇ ಸಜ್ಜನ ಷಟ್ ಪದೈ ರಹ ರಹ: ಪೇಪೀಯ ಮಾನಂ ಮುದಾ
ಭೂ ಯಾದ್ಭಾರತ ಪಂಕಜಂ
ಕಲಿಮಲ ಪ್ರಧ್ವಂಸಿ ನ: ಶ್ರೇಯಸೇ
ಪಾರಾಶರ್ಯವಚ ಸರೋಜಮಮಲಂ
ಗೀತಾರ್ಥಗಂಧೋತ್ಕಟಂ
ನಾನಾಖ್ಯಾನಕಕೇಸರಂ ಹರಿಕಥಾ
ಸಂಬೋಧನಾ ಬೋಧಿತಮ್,
ಲೋಕೇ ಸಜ್ಜನ ಷಟ್ಪದೈರಹರಹಃ
ಪೇಪೀಯಮಾನಂ ಮುದಾ
ಭೂಯಾತ್ ಭಾರತಪಂಕಜಂ
ಕಲಿಮಲಪ್ರಧ್ವಂಸಿನಃ ಶ್ರೇಯಸೇ.

Spread the love

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button