ಈ ಕ್ಷಣ :

ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತು

ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತು

ಜೀವ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು
ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ
ಬೇಕಾದರು ಹೋಗಬಹುದು.
ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದ

Published 16 ಮಾರ್ಚ್ 2023, 14:13
ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತು

ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತು

ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಲಿ
ಪ್ರಯತ್ನವೆಂಬುದು ಅಧಿಕವಾದರೆ
ಹಣೆಬರಹವೂ ಕೂಡಾ ಶಿರಬಾಗುತ್ತದೆ

Published 16 ಮಾರ್ಚ್ 2023, 14:13
ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತು

ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತು

"ತಾನಾಗಿ ಬರುವುದು; ತಾರುಣ್ಯ, ಮುಪ್ಪು
ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬರುವುದು; ಪಾಪ, ಪುಣ್ಯ
ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬರುವುದು;

Published 16 ಮಾರ್ಚ್ 2023, 14:13
ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತು

ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತು

ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಡಗಿನಷ್ಟು
ದೊಡ್ಡದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಮುದ್ರದಷ್ಟು

Published 16 ಮಾರ್ಚ್ 2023, 14:13
ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತು

ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತು

ನಿನಗಾದ ನೋವನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡು
ಆದರೆ ಆ ನೋವಿನಿಂದ ಕಲಿತ
ಪಾಠವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ
ಮರೆಯಬೇಡ.
-ಗೌ

Published 16 ಮಾರ್ಚ್ 2023, 14:13
ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತು

ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತು

ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ
ಇಟ್ಟು ಅವರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮನದಾಳದ
ಮಾತು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೋ ಅ

Published 16 ಮಾರ್ಚ್ 2023, 14:13
ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತು

ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತು

ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ವೈಮನಸ್ಸು ಎರಡು
ಕೂಡ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ. ಅದರ

Published 16 ಮಾರ್ಚ್ 2023, 14:13
ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತು

ಸಂತೋಷ ಕೂಟ, ದುಃಖ, ಕ್ಷಾಮ

ಸಂತೋಷ ಕೂಟ, ದುಃಖ, ಕ್ಷಾಮ,
ಶತ್ರುವಿನೊಡನೆ ಕಾದಾಟ, ರಾಜಗೃಹ,
ಶ್ಮಶಾನ ಮೊದಲಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ
ಯಾರ

Published 16 ಮಾರ್ಚ್ 2023, 14:13
ಸಂತೋಷ ಕೂಟ, ದುಃಖ, ಕ್ಷಾಮ

ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರ

ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಟ್ವೀಟ್ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟ್ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಬ

Published 16 ಮಾರ್ಚ್ 2023, 14:18
ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರ

ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತು

ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಮೇಲೆ
ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ
ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು.