ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತು

ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತು

ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ
ಇಟ್ಟು ಅವರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮನದಾಳದ
ಮಾತು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೋ ಅವರೇ
ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.!

Spread the love

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button