ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತು

ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತು

ಜೀವ ಚಿಕ್ಕದು ಜೀವನ ದೊಡ್ಡದು,

ಸಾಯುವವನಿಗೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ,

ಸಾಧಿಸುವವನಿಗೆ ಸಾವಿರ ದಾರಿ.

Spread the love

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button