ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತು

ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತು

ಕಾಲ ಎನ್ನುವುದು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ

ಹರಿಯುವ ಪ್ರವಾಹ

Spread the love

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button