ಚರ್ಚೆಮೀಡಿಯಾ ವಾಚ್ರಾಜಕೀಯರಾಜ್ಯ

ಶಶಿಧರ್ ಭಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಾಚ್ | ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರು

25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ದೇವೇಗೌಡ..
ದೇವೇಗೌಡ ಎಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿ…? ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ..
ಅವರು ಧೈತ್ಯ ಕೆಲಸಗಾರ.. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡಳಿತಗಾರ,, ನೀರಾವರಿ ತಜ್ನ.. ಆದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳೂ ಇವೆ..
ಅವರು ಧ್ವೇಷವನ್ನು ಮರೆಯಲಾರರು.. ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮರೆತರೂ…
ಅವರು ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬೋಧನೆ, ಶಾಂತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವವರು,,
ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರು…
ಸುದ್ದಿಯ ಮೇಲೆ ಶಶಿಧರ್ ಭಟ್ ಕ್ಷಕಿರಣ
Spread the love

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button